Skip to main content

ဗားမောင့်ပြည်နယ်တစ်ဝိုက်မှ ရပ်ရွာများအတွက် ရေလွှမ်းမိုးမှုမှ ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်အတွင်း အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ဖယ်ရှားရန် အခွင့်အလမ်းများ တိုးလာသည်